81B4199C-4F68-4208-9744-4BED8F55474D_edi

7th KYU - ORANGE BELT

オレンジ   階 級

TAI NO IDO       

Jodan Uke, Gyakazuki Chudan

KHION WAZA

Kette Junzuki

Kette Gyakazuki

KERI WAZA

Surikomi Maegeri Chudan

Maegeri Chudan, Mawashigeri Chudan Kekaeshi

REN RAKU WAZA

Okuri Ashi Tobikomizuki, Gyakazuki Chudan, Tsugi Ashi Maegeri Chudan

IPPON GUMITE (TSUKI UKE)

1, 2, 3, 4, 5 & 6

IPPON GUMITE (KERI UKE)

1, 2, 3, 4, 5 & 6

KATA

Pinan Nidan

Pinan Shodan

Pinan Sandan

KUMITE

IPPON GUMITE (TSUKI UKE)
5 & 6
IMG_4793
IMG_4793

IMG_4794
IMG_4794

IMG_4824
IMG_4824

IMG_4793
IMG_4793

1/5
IMG_4825
IMG_4825

IMG_4826
IMG_4826

IMG_4829
IMG_4829

IMG_4825
IMG_4825

1/5
IPPON GUMITE (KERI UKE)
5 & 6

Pairs

Ippon 5

IMG_4857
IMG_4857

IMG_4890
IMG_4890

IMG_4873
IMG_4873

IMG_4857
IMG_4857

1/6
IMG_4857
IMG_4857

IMG_4891
IMG_4891

IMG_4895
IMG_4895

IMG_4857
IMG_4857

1/6