F93853A8-B0C7-4295-8C20-BE443000B625_edi
8D090B77-E648-495B-BAA4-7AF9F4F9F4D4.png
6th KYU TAG- GREEN TAG

緑  階 級

TAI NO IDO

Jodan Uke, Gyakazuki Chudan

KHION WAZA

Kette Junzuki

Kette Gyakazuki

Junzuki No Tsukkomi

KERI WAZA

Maegeri Chudan, Mawashigeri Chudan Kekaeshi

Sokuto Chudan

REN RAKU WAZA

Maegeri Chudan, Tobikomizuki Jodan,  Okuru Ashi Gyakazuki Chudan

Okuri Ashi Tobikomizuki, Gyakazuki Chudan, Ayumi Ashi Tobikomizuki, Gyakazuki Chudan

IPPON GUMITE (TSUKI UKE)

1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7

IPPON GUMITE (KERI UKE)

1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7

KATA

Pinan Nidan

Pinan Shodan

Pinan Sandan

1/2 Pinan Yondan

KUMITE

IPPON GUMITE (TSUKI UKE)
7 & 8
IMG_4793
IMG_4793

press to zoom
IMG_4830
IMG_4830

press to zoom
IMG_4839
IMG_4839

press to zoom
IMG_4793
IMG_4793

press to zoom
1/6
IMG_4840
IMG_4840

press to zoom
IMG_4841
IMG_4841

press to zoom
IMG_4847
IMG_4847

press to zoom
IMG_4840
IMG_4840

press to zoom
1/7
IPPON GUMITE (KERI UKE)
7 & 8
IMG_4857
IMG_4857

press to zoom
IMG_4900
IMG_4900

press to zoom
IMG_4906
IMG_4906

press to zoom
IMG_4857
IMG_4857

press to zoom
1/4
IMG_4857
IMG_4857

press to zoom
IMG_4897
IMG_4897

press to zoom
IMG_4899
IMG_4899

press to zoom
IMG_4857
IMG_4857

press to zoom
1/3