81B4199C-4F68-4208-9744-4BED8F55474D_edited_edited.png

5th KYU

KHION WAZA- GoGoGo

KAMAE-

Chudan

Gedan

Jodan

Waki

Hasso

UKE-

Soto

Uchi

Sukui

Gedan

Harai

TSUKI/UCHI-

Nuki Tsuki

Maede Tsuki

Gedan Tsuki

Jodan Uchi

Furi Age Uchi

Yoko Uchi

Ura Uchi

KATA

Shuji No Kon Sho

Shuji No Kon Dai

Sakugawa No Kon Sho

KUMITE

PAIRS 1 , 2 , 3 , 4

Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19

press to zoom
Screenshot 2021-10-23 at 09.05.03
Screenshot 2021-10-23 at 09.05.03

press to zoom
Screenshot 2021-10-23 at 09.03.42
Screenshot 2021-10-23 at 09.03.42

press to zoom
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19

press to zoom
1/6