top of page
1D3ACF6F-EC96-4ACF-AE6D-EBDE0CBEB18F.png

3rd KYU

KHION WAZA- GoGoGo

KAMAE-

Chudan

Gedan

Jodan

Waki

Hasso

UKE-

Soto

Uchi

Sukui

Gedan

Harai

TSUKI/UCHI-

Nuki Tsuki

Maede Tsuki

Gedan Tsuki

Jodan Uchi

Furi Age Uchi

Yoko Uchi

Ura Uchi

KATA

Shuji No Kon Sho

Shuji No Kon Dai

Sakugawa No Kon Sho

Sakugawa No Kon Dai

Sueyoshi No Kon

KUMITE

PAIRS 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

bottom of page