top of page

1st DAN

KHION WAZA- GoGoGo

KAMAE-

Chudan

Gedan

Jodan

Waki

Hasso

KATA

UKE-

Soto

Uchi

Sukui

Gedan

Harai

TSUKI/UCHI-

Nuki Tsuki

Maede Tsuki

Gedan Tsuki

Jodan Uchi

Furi Age Uchi

Yoko Uchi

Ura Uchi

Shuji No Kon Sho

Shuji No Kon Dai

Sakugawa No Kon Sho

Sakugawa No Kon Dai

Sueyoshi No Kon

Tsuken No Kon

Soeishi No Kon Sho

Soeishi No Kon Dai

KUMITE

PAIRS 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 & 10

Both sides of flow drill

bottom of page