top of page
8D090B77-E648-495B-BAA4-7AF9F4F9F4D4.png

1st DAN - BLACK BELT

SHODAN

KHION WAZA

Kette Junzuki

Kette Gyakazuki

Kette Junzuki no Tsukkomi

Kette Gyakazuki no Tsukkomi

Nagashizuki Jodan Dojo Ni/ Chudan Dojo Ni

KERI WAZA

Maegeri Chudan

Mawashigeri Jodan

Sokuto Chudan

Ushirogeri Chudan

Uramawashigeri Jodan

Mikazukigeri Chudan

Nidan Geri Jodan

Tobigeri Jodan

REN RAKU WAZA

Okuri Ashi Nagashizuki, gyakazuki chudaan, tsugi ashi Uramawashigeri Jodan, ushiro Uramawashigeri Jodan Gyaku Ashi Barai kekaeshi, gyakazuki no Tsukkomi.

KATA

Kushanku

Naihanshi

Bassai & Bunkai

Niseishi & Bunkai

1 Pinan Kata chosen on the day

KUMITE GATA

1, 2, 3, 4, 5 & 6

KHION GUMITE

1, 2, 3, 4, 5 & 6

OHYO

1

TANTO DORI

1

IDORI

Tedori

KUMITE

bottom of page