F3B3EFAE-E08B-4B6C-AE35-39F35A4FBC5E_edited.png

6th KYU

KHION WAZA- GoGoGo

KAMAE-

Chudan

Gedan

Jodan

Waki

Hasso

UKE-

Soto

Uchi

Sukui

Gedan

Harai

TSUKI/UCHI-

Nuki Tsuki

Maede Tsuki

Gedan Tsuki

Jodan Uchi

Furi Age Uchi

Yoko Uchi

Ura Uchi

KATA

Shuji No Kon Sho

Shuji No Kon Dai

KUMITE

PAIRS 1 , 2 , 3

Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19

press to zoom
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.00
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.00

press to zoom
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19

press to zoom
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19
Screenshot 2021-10-23 at 09.13.19

press to zoom
1/12