top of page
F3B3EFAE-E08B-4B6C-AE35-39F35A4FBC5E_edited_edited.png

2nd KYU

KHION WAZA- GoGoGo

KAMAE-

Chudan

Gedan

Jodan

Waki

Hasso

UKE-

Soto

Uchi

Sukui

Gedan

Harai

TSUKI/UCHI-

Nuki Tsuki

Maede Tsuki

Gedan Tsuki

Jodan Uchi

Furi Age Uchi

Yoko Uchi

Ura Uchi

KATA

Shuji No Kon Sho

Shuji No Kon Dai

Sakugawa No Kon Sho

Sakugawa No Kon Dai

Sueyoshi No Kon

Tsuken No Kon

Soeishi No Kon Show

KUMITE

PAIRS 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Both sides of flow drill

bottom of page