3rd Kyu

8D090B77-E648-495B-BAA4-7AF9F4F9F4D4.png
F3B3EFAE-E08B-4B6C-AE35-39F35A4FBC5E_edi

3rd KYU -  BROWN I

褐色  階 級

KHION WAZA

Kette Junzuki

Kette Gyakazuki

Kette Junzuki No Tsukkomi

Kette Gyakazuki No Tsukkomi

Tobikomizuki

Nagashizuki

KERI WAZA

Mawashigeri Jodan, Ushiro-Uramawashigeri Jodan

Nidangeri

REN RAKU WAZA

Nidan Nagashizuki, Gyakazuki, Mawashigeri Jodan Ashi Barai- Kekaeshi, Gyakazuki Chudan

KATA

Any 3 Pinan Kata Chosen on the day 

Kushanku

Naihanshi

BUNKAI

Pinan Yondan

Pinan Godan

KUMITE GATA

1, 2, 3, 4 & 5

KHION GUMITE

1, 2 & 3

KUMITE