1D3ACF6F-EC96-4ACF-AE6D-EBDE0CBEB18F.png
8D090B77-E648-495B-BAA4-7AF9F4F9F4D4.png
5th KYU - BLUE BELT
青い   階 級

TAI NO IDO

Soto Uke, Gyakazuki Chudan

KHION WAZA

Kette Junzuki

Kette Gyakazuki

Junzuki No Tsukkomi

Gyakazuki No Tsukkomi

Nagashizuki

KERI WAZA

Surikomi Mawashigeri Jodan

Surikomi Maegeri Chudan, Sokuto Gedan- Kekaeshi

Uramawashigeri Jodan

REN RAKU WAZA

Maegeri Chudan, Nagashizuki Jodan, Mawashigeri Jodan, Gyakazuki Chudan

Okuri Ashi Tobikomizuki, Gyakazuki, Ayumi Ashi Tobikomizuki, Gyakazuki

KATA

Pinan Nidan

Pinan Shodan

Pinan Sandan

Pinan Yondan

Pinan Godan

IPPON GUMITE (TUSKI UKE)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9

IPPON GUMITE (KERI UKE)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8

KUMITE GATA

1 & 2

KUMITE

Progress book

Kata

IPPON GUMITE (TSUKI UKE)
9
IMG_4793
IMG_4793

press to zoom
IMG_4848
IMG_4848

press to zoom
IMG_4856
IMG_4856

press to zoom
IMG_4793
IMG_4793

press to zoom
1/8